wijzigingen voorbehouden

Toewijzingsvoorwaarden

Voorwaarden voor inschrijving appartementen

Aan de inschrijving zijn de volgende regels verbonden:
1. Per (toekomstig) huishouden mag slechts één inschrijving via de website www.buntpleinmaarn.nl worden ingediend voor de categorie Sociale Koop-appartementen en voor de categorie Midden Dure Koop-appartementen.
2. Naamswijziging, indeplaatsstelling of toevoeging van koper(s) na toewijzing is (zijn) niet mogelijk tenzij daartoe nadrukkelijk toestemming wordt verleend door de verkoper, zulks ter harer beoordeling.
3. Aan het invullen en insturen van een inschrijving kan geen enkel recht op toewijzing van een woning worden ontleend.
4. Alleen volledig en naar waarheid ingevulde inschrijvingen tellen mee voor de toewijzing.

Na inschrijving ontvangt de inschrijver direct per mail een bevestiging van ontvangst van inschrijving. Aan deze bevestiging kan geen rechten worden ontleend.

De inschrijving start op vrijdag 5 maart 2021 en eindigt maandag 15 maart 2021 om 18.00 uur. Eventueel te laat ingediende inschrijvingen, tellen niet meer mee voor de toewijzing.

Het staat de verkoper vrij de inschrijving zonodig te verlengen. Verkoper zal hiervan per e-mail melding doen aan eerdere inschrijvers.

Alle inschrijvers krijgen zo spoedig mogelijk na de sluitingsdatum bericht of zij een woning toegewezen hebben gekregen. Naar verwachting duurt dit 5 werkdagen maar dit is een streeftermijn.

Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

Inschrijvingen die niet voldoen aan bovenstaande voorwaarden kunnen ongeldig worden verklaard. Ook houdt de verkoper zich het recht voor de eventuele toewijzing (achteraf) te annuleren of te wijzigen.Toewijzingsregels Sociale Koop-appartementen

1. Voor deze woningen geldt in alle gevallen een huishoudeninkomensgrens tot maximaal € 50.000,- bruto per jaar, gemeten op de datum van de start van de inschrijving.
2. Bewoners zijn bereid een anti-speculatiebeding (10 jaar) gecombineerd met zelfbewoningsplicht (10 jaar) te accepteren.
3. Toewijzing geschiedt op basis van de navolgende toewijzingscategorieën:
- In de eerste plaats: woningzoekenden die nu in een sociale huurwoning in de gemeente Utrechtse Heuvelrug wonen en deze achterlaten;
- In de tweede plaats: starters uit de gemeente Utrechtse Heuvelrug;
- In de derde plaats woningzoekende(n) met een economische binding (min. 20 uur / week) aan de gemeente Utrechtse Heuvelrug zonder een sociale huurwoning, maar met een passend inkomen;
4. Tot slot: iedere woningzoekende die aan de inkomensnorm voldoet.

Bij de toewijzing wordt indien mogelijk rekening gehouden met de voorkeur van de inschrijver per bouwnummer.
Indien het aantal inschrijvingen binnen de te hanteren toewijzingscategorie het aanbod overtreft, vindt loting door een lokale notaris plaats.


Toewijzingsregels Midden Dure Koop-appartementen

Voor deze woningen geldt geen inkomenstoets, geen anti-speculatiebeding en/of zelfbewoningsplicht.

Twee van de vier woningen worden als volgt toegewezen:
- Woningzoekenden die nu in een sociale huurwoning in de Gemeente Utrechtse Heuvelrug wonen en deze achterlaten; en/of
- Huishoudens waaronder senioren, die woonachtig zijn in de gemeente Utrechtse Heuvelrug.

Bij de toewijzing wordt indien mogelijk rekening gehouden met de voorkeur van de inschrijver per bouwnummer.

Indien het aantal inschrijvingen van beide toewijzingscategorieën het aanbod overtreft, vindt loting door een lokale notaris plaats onder de inschrijvers van beide categorieën gezamenlijk. Anders gezegd: alle geldige inschrijvingen in beide categorieën maken evenveel kans.

De overige twee van de vier Midden Dure Koop-appartementen worden door de verkoper toegewezen.

*****

Contractuele regeling antispeculatie beding/zelfbewoningsplicht.

In de koopovereenkomst voor de Sociale Koop-appartementen zullen de volgende bepalingen worden opgenomen waarbij voor Exploitant de ontwikkelaar/verkoper moet worden gelezen en voor Goedkope koopwoning ook wel Sociaal Koop-appartement moet worden gelezen:

a. Exploitant legt aan iedere koper van een goedkope koopwoning (hierna: ‘Koper’) de verplichting op de woning gedurende tenminste tien (10) aaneengesloten jaren vanaf het moment der eerste bewoning te gebruiken om zelf te bewonen, voor zover van toepassing tevens met degene met wie hij een duurzaam gemeenschappelijke huishouding voert en de eventueel verder tot het gezin behorende personen. Het hierna in de subleden b tot en met m van dit artikel bepaalde, dient in elke akte van levering van een goedkope koopwoning aan een Koper te worden opgenomen.

b. Gedurende tien (10) jaren is het de Koper en zijn rechtsopvolgers onder algemene titel niet toegestaan de goedkope koopwoning aan derden in juridische of economische eigendom over te dragen casu quo te bezwaren met enig beperkt zakelijk of persoonlijk gebruiksrecht (waaronder huur) op basis waarvan het gebruik of het recht tot gebruik van de goedkope koopwoning op een derde over gaat.

c. Onder vervreemding als hiervoor bedoeld, wordt verstaan de levering in eigendom, inbreng, uitgifte in erfpacht, opstal en vruchtgebruik, elke obligatoire overeenkomst welke de strekking heeft een ander de (economische) eigendom en/of exploitatierechten te verschaffen, alsmede elke overeenkomst of andere (rechts)handeling in welk vorm en onder welke benaming ook aangegaan of verricht, strekkende tot het anderszins overgaan van de goedkope koopwoning.

d. Als tijdstip waarop de hiervoor bedoelde termijn van tien (10) jaren aanvangt, geldt de datum waarop en de tijd gedurende welke deze Koper als bewoner van het desbetreffende adres in de Basisregistratie personen is ingeschreven.

e. Het bepaalde in de leden b en c van dit artikel is niet van toepassing in geval van verkoop van een rechterlijke machtiging als bedoeld in artikel 3:174 van het Burgerlijk Wetboek of een executoriale verkoop als bedoeld in artikel 3:268 van het Burgerlijk Wetboek of een voorwaarde, dat de hypothecaire schuldeiser, die tot executoriale verkoop over gaat een erkende geldverstrekkende marktpartij is. Is de hypothecaire geldverstrekker geen erkende marktpartij dan blijft het bepaalde in de leden b en c van dit artikel voor haar uitsluitend buiten toepassing als in de notariële akte van vestiging van haar hypotheekrecht wordt verwezen naar een aan die akte te hechten brief, waarin dat door de gemeente Utrechtse Heuvelrug (verder: ‘de Gemeente’) wordt verklaard.

f. Een dergelijke verklaring behoeft door de Gemeente uitsluitend te worden afgegeven als zij in redelijkheid mag aannemen, dat daardoor geen gevaar ontstaat voor enige vorm van speculatie, die dit artikel beoogt tegen te gaan.

g. Indien toepassing van het bepaalde in de leden b en c van dit artikel naar haar oordeel zou leiden tot onbillijkheid, kan de Gemeente – nadat daartoe een schriftelijk verzoek is ingediend – ontheffing verlenen van het bepaalde in de leden b en c van dit artikel. Een verzoek om ontheffing in verband met het bepaalde in dit artikel dient door Koper bij aangetekend schrijven aan de Gemeente te worden verzonden.

h. Op voorwaarde dat bij het schriftelijke verzoek als bedoeld in het vorige artikellid relevante bewijsstukken worden overgelegd, zal de ontheffing als bedoeld in het vorige artikellid in ieder geval worden verleend in geval van:
- overlijden van de Koper of degene met wie hij een duurzaam gemeenschappelijke huishouding voert;
- noodzaak voor Koper tot verhuizen om door hem aantoonbaar te maken gezondheidsredenen van hemzelf en/of van een van zijn gezinsleden, mits die redenen op het moment van het sluiten van de overeenkomst aantoonbaar niet aan Koper bekend waren.

i. Indien de Koper binnen de hiervoor gemelde termijn van tien (10) jaar overgaat tot vervreemding van de woning als bedoeld in lid c van dit artikel – zonder dat daarvoor door de Gemeente de vorenbedoelde ontheffing is verleend – is de Koper aan de Gemeente een percentage van het bedrag, waarmee de verkoopprijs van de woning het bedrag van de kosten van het verkrijgen in eigendom van de woning te boven gaat, verschuldigd. De volgende percentages zijn van toepassing:

In geval van vervreemding in:
Jaar 1 : 90%
Jaar 2 : 80%
Jaar 3 : 70%
Jaar 4 : 60%
Jaar 5 : 50%
Jaar 6 : 40%
Jaar 7 : 30%
Jaar 8 : 20%
Jaar 9 : 10%
Jaar 10 5%


j. Voor de toepassing van het vorige lid wordt de verkoopprijs ten minste gesteld op de vrije verkoopwaarde en wordt de koopprijs voor overname van roerende zaken tot de verkoopprijs voor de woning gerekend.

k. Voor toepassing van lid j. wordt het bedrag van de kosten van het verkrijgen in eigendom van de woning vermeerderd met het bedrag van het meerwerk dat gelijktijdig met de bouw van de woning is uitgevoerd, tot een maximum van tien procent (10%) van de totale koop-aannemingssom, inclusief omzetbelasting. Het bedrag van de kosten van het verkrijgen in eigendom van de woning wordt bovendien vermeerderd met de kosten van aangebrachte vergunningplichtige extra bouwwerken, tot het bedrag zoals opgenomen in de aanvraag van de omgevingsvergunning.

l. Het ingevolge het krachtens lid i. van dit artikel af te dragen bedrag wordt door de Gemeente vastgesteld aan de hand van de door de eigenaar over te leggen originele bescheiden en dient door de notaris die is belast met de overdracht, aan de Gemeente te worden uitgekeerd. De Gemeente maakt vervolgens 2/3 deel van dit uit te keren bedrag over aan Exploitant.

m. Bij niet of niet-volledige nakoming van het hiervoor bepaalde verbeurt Exploitant aan de Gemeente een direct opeisbare boete ad vijfenzeventigduizend euro (€ 75.000,00), met bevoegdheid voor de Gemeente om daarnaast nakoming en schadevergoeding te vorderen


Kettingbeding Exploitant in geval van doorverkoop project en/of Exploitatiegebied

n. Exploitant is verplicht en verbindt zich jegens de Gemeente, hetwelk door de Gemeente wordt aanvaardt, het hiervoor in de leden a. tot en met m. bepaalde, alsmede het onderhavige lid n en hierna te noemen lid o., bij overdracht van het geheel of een gedeelte van het Exploitatiegebied, alsmede bij vestiging daarop van een zakelijk genotsrecht, voor zover deze overdracht of vestiging van een zakelijk genotsrecht betrekking heeft op het gedeelte van het Exploitatiegebied waarop de goedkope koopwoningen worden gerealiseerd, aan de nieuwe eigenaar of zakelijk gerechtigde op te leggen en in verband daarmee, om het in dit artikel bepaalde in de notariële akte van levering of vestiging van een beperkt recht, woordelijk op te nemen en op te leggen, zulks op verbeurte van een direct opeisbare boete ad vijfenzeventigduizend euro (€ 75.000,00) ten behoeve van de Gemeente, met bevoegdheid voor deze laatste om daarnaast nakoming en schadevergoeding te vorderen.

o. De in dit kettingbeding begrepen verplichtingen om te dulden of niet te doen ten aanzien van het Exploitatiegebied zullen ook als kwalitatieve verplichtingen als bedoeld in artikel 6:252 van het Burgerlijk Wetboek overgaan op diegenen die het desbetreffende goed onder bijzondere titel zullen verkrijgen en dat mede gebonden zullen zijn degenen, die van de rechthebbende op het desbetreffende goed een recht tot gebruik van het goed zullen verkrijgen, alles indien en voor zover een dergelijke kwalitatieve werking als bedoeld in gemeld wetsartikel aan deze regeling kan worden gegeven.

*******